Konstytucja Holakracji

Wersja jest ciągle modyfikowana, szczególnie nazewnictwo w Holakracji. Po najnowszą wersję zapraszam na: https://github.com/holacracyone/Holacracy-Constitution-4.1-POLISH
i zakładkę: ‘Tekst główny Konstytucji’
oraz ‘Słownik’
Zachęcam do współpracy nad rozwojem Konstytucji poprzez GitHub.

Konstytucja Holakracji

ARTYKUŁ I WYPEŁNIANIE RÓL

1.1 DEFINICJA ROLI
Partnerzy Organizacji wykonują pracę na rzecz Organizacji poprzez działanie w ramach ściśle określonych Ról. „Rola” jest to element organizacji mający opisową nazwę oraz posiadający jedną lub więcej z niżej wymienionych cech:

(a) jedno „Przeznaczenie”, jest to cel, stan oczekiwany lub stan idealny, do którego Rola powinna dążyć lub realizować go w imieniu Organizacji.

(b) jedna lub więcej „Domen”, czyli obszarów, procesów lub przedmiotów (materialnych i niematerialnych), nad którymi Rola może sprawować wyłączną kontrolę i której funkcjonowanie może regulować jak swoją własność w imieniu Organizacji. (na przykład: biuro firmy, proces rekrutacji, system księgowy, standardy jakości, itp.)

(c) jedna lub więcej „Odpowiedzialności”, którymi są bieżące działania Organizacji, a które Rola będzie wykonywać.
1.2 OBOWIĄZKI OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ROLĘ
Partner Organizacji, ma następujące obowiązki w ramach każdej z Ról, do której jest przypisany i którą zgadza się wypełniać:

1.2.1 WYKRYWANIE I PRZETWARZANIE NAPIĘĆ
Partner odpowiada za monitorowanie sposobu, w jaki Przeznaczenie i Odpowiedzialności jego Roli są wyrażone, oraz porównywanie stanu aktualnego do jego wizji ich potencjalnie idealnego ujęcia, tak żeby wychwycić różnicę pomiędzy stanem aktualnym a potencjalnym (każda taka różnica jest „Napięciem”). Partner odpowiada również za podejmowanie prób rozwiązywania tych Napięć używając do tego posiadanej w

Roli władzy i innych mechanizmów wynikających z niniejszej Konstytucji.

1.2.2 REALIZACJA PRZEZNACZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
Partner odpowiada za regularne badanie, w jaki sposób realizować Przeznaczenie jego Roli i każdą z Odpowiedzialności jego Roli oraz określanie:

(a) „Kolejnych Działań”, które można wykonać bezzwłocznie i których natychmiastowe wykonanie jest użyteczne, przynajmniej w sytuacji braku konkurencyjnych priorytetów; oraz

(b) „Projektów”, które stanowią konkretne wyniki wymagające wykonania wielu następujących po sobie działań, a których wykonanie jest użyteczne, przynajmniej w sytuacji braku konkurencyjnych priorytetów.

1.2.3 PRZETWARZANIE PROJEKTÓW
Partner odpowiada za regularne określanie, w jaki sposób sfinalizować każdy Projekt określony dla jego Roli, nad którym aktywnie pracuje, łącznie z definiowaniem Kolejnych Działań w celu wykonania kolejnego kroku zbliżającego do realizacji Projektu.

1.2.4 ŚLEDZENIE PROJEKTÓW, KOLEJNYCH DZIAŁAŃ I NAPIĘĆ

W ramach danej Roli Partner odpowiada za opisanie i śledzenie wszystkich Projektów oraz Kolejnych Działań w postaci bazy danych, lub w innej materialnej formie, oraz za regularne przeglądanie i aktualizowanie takiej bazy tak, aby była wiarygodną listą aktualnych i potencjalnych zadań wykonywanych przez daną Rolę. Partner odpowiada również za śledzenie wszelkich Napięć, które zidentyfikuje dla swojej Roli, co najmniej do momentu przetworzenia ich w postać pożądanych Projektów lub Kolejnych Działań lub innego ich rozwiązania.

1.2.5 KIEROWANIE UWAGI I ZASOBÓW
Za każdym razem, gdy Partner dysponuje czasem, aby podjąć działanie w swojej Roli, odpowiada on za rozważenie potencjalnych Kolejnych Działań, jakie może sprawnie i skutecznie wykonać w danym czasie, oraz za wykonywanie tych Kolejnych Działań spośród nich, które uważa za najbardziej wartościowe dla Organizacji.

1.3 UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA
Partner pełniący Rolę posiada uprawnienia do wykonywania wszelkich Kolejnych Działań, co do których uważa, że są użyteczne przy dążeniu do Przeznaczenia Roli bądź przy realizowaniu jej Odpowiedzialności.

Jednakże Partner nie może sprawować kontroli ani podejmować działań w ramach Domeny, w posiadaniu, której jest inna Rola lub inna niezależna jednostka, chyba, że uzyskał od niej zgodę. Dodatkowe ograniczenia do upoważnienia nadanego w niniejszej sekcji są określone w sekcji 2.1.3.

1.4 WŁADZA NAD DOMENAMI
Partner pełniący Rolę posiada uprawnienie do sprawowania kontroli oraz regulacji zasad korzystania z każdej Domeny przypisanej do jego Roli. Partner może dokonywać regulacji zasad dla takiej Domeny każdorazowo, kiedy inni zwrócą się o pozwolenie na ingerowanie w którąś z jego Domen poprzez rozważenie prośby oraz wyrażenie zgody na taką ingerencję lub odmowę.
Partner może również zdefiniować „Reguły” dla swoich Domen, które albo udzielają pozwolenia na kontrolowanie lub wywieranie istotnego wpływu na jego Domenę, albo stanowią ograniczenie sposobu, w jaki inni, wcześniej uprawnieni, mogą ingerować w jego Domenę. Zanim jakaś Reguła zacznie obowiązywać, należy ją najpierw ogłosić w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią wszystkim Partnerom, na których może mieć wpływ.

Uprawnienia nadane na mocy niniejszej sekcji mogą zostać dalej zawężone poprzez ograniczenia określone w sekcji 2.1.3.

ARTYKUŁ II

STRUKTURA KRĘGÓW

2.1 KRĘGI
„Krąg” jest Rolą, która może została rozdzielona poprzez zdefiniowanie zawartych w niej Ról, w celu osiągania Przeznaczenia, kontrolowania Domen i realizowania Odpowiedzialności. Role, jakie definiuje Krąg to jego „Role Zdefiniowane”, a każdy, kto wypełnia jedną z tych Zdefiniowanych Ról jest „Członkiem Kręgu”.

2.1.1 DEFINIOWANIE RÓL I REGUŁ
Każdy Krąg stosuje „Proces Zarządczy” opisany w Artykule III Konstytucji w celu definiowania i modyfikacji Ról w ramach Kręgu lub Reguł rządzących Domenami Kręgu. Nikt nie może definiować ani modyfikować Ról Kręgu ani Reguł poza jego „Procesem Zarządczym”, chyba, że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej Konstytucji.

Każdy Krąg może kontrolować swoje własne funkcje i działania, tak jak Domenę Kręgu, w celu definiowania Reguł, ograniczających Role Kręgu.

2.1.2 WPŁYW RÓL NA DOMENY KRĘGÓW
Partner wypełniając którąkolwiek Rolę w Kręgu, może używać i wpływać na wszelkie Domeny kontrolowane przez sam Krąg lub na które Krąg ma uprawnienia do wpływania. Jednakże powinien przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących samego Kręgu lub zdefiniowanych Regułami Kręgu i nie może w pełni kontrolować lub regulować Domeny na warunkach określonych sekcją 1.4.

Partner nie może przenieść poza Organizację ani zbyć samej Domeny ani istotnych aktywów w ramach danej Domeny, ani nie możne w istotny sposób ograniczać jakichkolwiek praw, jakie Krąg posiada do Domeny. Jednakże ograniczenia te nie mają zastosowania, jeżeli którakolwiek Rola lub proces, mający potrzebne uprawnienia, udzieli na to pozwolenia.

2.1.3 PRZEKAZANIE KONTROLI
W momencie, gdy jakiś Krąg przekaże Domenę jednej ze swych Ról, wówczas uprawnienia Kręgu co do wpływania na tę Domenę, na jej kontrolowanie i regulowanie zostają przekazane tej Roli i usunięte z tego Kręgu.

Jednakże, Krąg zachowuje prawo do zmiany lub cofnięcia tego przekazania Domeny lub do definiowania lub modyfikowania Reguł, które nadają lub ograniczają uprawnienia Roli w ramach tej Domeny.

Domyślnie, każde takie przekazanie Domeny wyłącza uprawnienie do zbycia samej Domeny, lub zbycia jakichkolwiek istotnych aktywów w jej ramach, lub do przeniesienia tych aktywów poza Krąg, lub do znacznego ograniczania wszelkich praw Kręgu do Domeny. Krąg może również przekazać te pozostałe uprawnienia poprzez wyraźne stwierdzenie tego w Regułach Kręgu.

W każdym przypadku wszelkie przekazanie Domen jest zawsze ograniczone do uprawnień, jakie sam Krąg posiadał na samym początku.

2.2 OPIEKUN KRĘGU
Każdy Krąg posiada „Rolę Opiekuna” zdefiniowaną w Załączniku A, posiadającą obowiązki i uprawnienia zdefiniowane w niniejszej sekcji.

Osoba wypełniająca Rolę Opiekuna, kiedy wypełnia swoje obowiązki jest określana jako „Opiekun” Kręgu.

2.2.1 NIEROZDZIELONE FUNKCJE
Opiekun Kręgu przejmuje Przeznaczenie oraz wszelkie Odpowiedzialności samego Kręgu oraz kontroluje wszystkie Domeny należące do Kręgu tak, jakby Krąg był jedynie Rolą, a Opiekun tę Rolę wypełniał. Jednakże ma to zastosowanie tylko w zakresie, w jakim Odpowiedzialności i Domeny nie zostały przekazane Roli w Kręgu czy przekazane w inny sposób.

Ponadto, Opiekun nie może definiować Zasad, które ograniczałyby Role Kręgu, inaczej niż poprzez Proces Zarządczy Kręgu.

2.2.2 USTALEANIE PRIORYTETÓW I STRATEGII Opiekun Kręgu może ustalać priorytety dla Kręgu.

Dodatkowo Opiekun może definiować bardziej ogólną „Strategię” dla Kręgu lub też wiele Strategii, które są ogólnymi regułami mającymi za zadanie wsparcie Ról Kręgu, w ich samo- zarządzaniu pracą na co dzień (na przykład, w wyborze priorytetowych Projektów).

2.2.3 ZMIANA ROLI OPIEKUNA
Krąg nie może dodawać Odpowiedzialności ani innych funkcji do Roli własnego Opiekuna ani też modyfikować Przeznaczenia Roli czy też całkowicie jej usunąć. Krąg może usunąć dowolne Odpowiedzialności, Domeny, kompetencje lub funkcje swojej Roli Opiekuna albo przez przekazanie ich innej Roli w ramach Kręgu, albo poprzez zdefiniowanie alternatywnego sposobu ich wdrożenia. W takim wypadku Rola Opiekuna zostaje pozbawiona odpowiednich elementów, do czasu kiedy trwa przekazanie tych elementów.

2.3 CZŁONKOWIE KRĘGU
Osoby, które mogą brać udział w Procesie Zarządczym, są nazywani „Członkami Kręgu”.
Członkowie Kręgu wyznaczani są według następujących zasad:

2.3.1 CZŁONKOSTWO PODSTAWOWE
O ile nie ma miejsca specjalne mianowanie lub wyłączenie na mocy niniejszych przepisów, Członkami Kręgu są:

(a) każdy Partner wypełniający Zdefiniowaną Rolę w Kręgu;
(b) Opiekun Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.2;
(c) każdy Reprezentant wybrany do Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.6.4;
(d) oraz każdy Łącznik do Kręgu, jak zdefiniowano w sekcji 2.7.

2.3.2 WYJĄTEK DLA RÓL WIELOOSOBOWYCH
Jeśli przydzielono kilku Partnerów do tej samej Zdefiniowanej Roli w Kręgu, wówczas Krąg może wprowadzić Reguły, które wskazują, ilu z nich zostaje Członkami Kręgu w wyniku przydzielenia im tej Roli. Jednakże Reguły muszą zezwalać przynajmniej jednemu spośród Partnerów wypełniających tę Rolę na reprezentowanie jej, jako Członek Kręgu oraz muszą określać, w jaki sposób zostaje wybrany Partner do pełnienia tej funkcji.

Dodatkowo, każdy z Partnerów reprezentujący Rolę ma obowiązek rozważać i przetwarzać Napięcia przekazane przez wyłączonych Partnerów dokładnie tak, jak zrobiłby to Reprezentant, gdyby Rola była Pod-Kręgiem, chyba, że Reguły definiują alternatywną ścieżkę dla wyłączonych Partnerów na przetwarzanie Napięć związanych z tą Rolą.

2.3.3 WYŁĄCZENIE DROBNYCH RÓL
Czasami Partner przykłada jedynie bardzo małą, niemalże nic nieznaczącą uwagę do Zdefiniowanej Roli w Kręgu. Jeżeli Opiekun Kręgu uważa w granicach rozsądku, że taka sytuacja ma miejsce, wówczas może wyłączyć tego Partnera z działania w charakterze Członka Kręgu w wyniku wypełniania Zdefiniowanej Roli.

Jeżeli którykolwiek Partner zostanie w ten sposób wyłączony, wówczas obowiązkiem Opiekuna jest rozważanie i przetwarzanie Napięć przekazanych przez tego wyłączonego Partnera, dokładnie tak, jak zrobiłby to Reprezentant, gdyby Rola była Pod-Kręgiem, chyba, że dla wyłączonego Partnera zdefiniowano alternatywną ścieżkę przetwarzania Napięć związanych z tą Rolą.

2.3.4 SPECJALNE WYZNACZENIE CZŁONKÓW KRĘGU Opiekun Kręgu może specjalnie wyznaczyć dodatkowe osoby do działania w charakterze Członków Kręgu ponad tych, których wymaga niniejsza Konstytucja, oraz może w każdym czasie to wyznaczenie odwołać.

2.4 PRZYDZIAŁ RÓL
Opiekun Kręgu może przydzielić osoby do wypełniania Zdefiniowanych Ról w Kręgu chyba, że ta kompetencja została ograniczona lub przekazana.

2.4.1 ROLE NIEOBSADZONE
W każdym przypadku, gdy Zdefiniowana Rola w Kręgu nie jest obsadzona, uważa się, że Opiekun Kręgu wypełnia tę Rolę.

2.4.2 PRZYDZIELANIE RÓL WIELU OSOBOM
Opiekun może przydzielić wiele osób do tej samej Zdefiniowanej Roli, o ile nie spowoduje to wątpliwości, co do tego, kto powinien wdrażać Odpowiedzialności oraz co do uprawnień Roli w codziennej pracy.

Jednym ze sposobów eliminowania wątpliwości w powyższym zakresie jest określenie przez Opiekuna „Specjalizacji” wraz z

każdym przydziałem Roli, który oznacza obszar lub zakres dla takiej osoby, na którym ma skupić uwagę w czasie wykonywania swojej Roli.

Gdy przyznanie Roli obejmuje Specjalizację, wówczas Przeznaczenie, Odpowiedzialności oraz Domeny zdefiniowane dla tej Roli mają zastosowanie w ramach określonej Specjalizacji dla tej określonej osoby.

2.4.3 REZYGNACJA Z ROLI
Partner może w każdej chwili zrezygnować z wypełnianej przez siebie Roli, poprzez wystosowanie zawiadomienia do osoby, która kontroluje przydzielanie do tej Roli (zwykle jest to Opiekun Kręgu) chyba, że wcześniej dana osoba zgodziła się na inne zasady.

2.5 ROLE WYBIERALNE
Każdy Krąg zawiera „Rolę Moderatora”, „Rolę Sekretarza” oraz „Rolę Reprezentanta”, posiadające definicje podane w Załączniku A. Są to „Wybieralne Role” Kręgu, a osoba wypełniająca każdą z nich staje się „Moderatorem”, „Sekretarzem” lub „Reprezentantem” Kręgu, kiedy działa w charakterze danej Roli.

2.5.1 WYBORY I KWALIFIKACJA
Moderator każdego Kręgu regularnie organizuje wybory w celu wyboru Członka Kręgu na każdą z Wybieralnych Ról, korzystając z procesów oraz zasad określonych w Artykule III. Wszyscy Członkowie kwalifikują się do wyboru, przy czym każdy z nich może pełnić wiele Wybieralnych Ról, z wyjątkiem Opiekuna, który nie może być wybrany na Moderatora ani na Reprezentanta.

2.5.2 KADENCJE ORAZ PONOWNY WYBÓR
W procesie wyboru Moderator określa kadencję pełnienia danej Wybieralnej Roli. Po upływie kadencji Sekretarz jest odpowiedzialny za natychmiastowe wszczęcie procedury nowego wyboru dla tej Roli. Jednakże nawet przed upływem kadencji, każdy Członek Kręgu może wszcząć procedurę wyboru stosując proces zdefiniowany w Artykule III.

2.5.3 ZMIENIANIE WYBIERALNYCH RÓL
Krąg może dodawać Odpowiedzialności lub Domeny do swoich Wybieralnych Ról oraz zmieniać i usuwać te dodane Odpowiedzialności lub Domeny. Jednakże Krąg może jedynie dodawać tylko we własnej Roli Reprezentanta, a nie w Roli Reprezentanta wyznaczonego z Pod-Kręgu. Dodatkowo, żaden Krąg nie może zmieniać ani usuwać jakiegokolwiek Przeznaczenia, Domeny, Odpowiedzialności czy kompetencji nadanych Wybieralnej Roli przez niniejszą Konstytucję, nie może również całkowicie zlikwidować Wybieralnej Roli.

2.5.4 ZASTĘPCY DLA WYBIERALNYCH RÓL
Zastępca może czasowo wypełniać Wybieralną Rolę, gdy któraś z nich nie jest obsadzona, lub gdy osoba, która zwykle wypełnia Rolę, nie jest dostępna na zgromadzeniu Kręgu lub czuje, że nie jest w stanie lub też, gdy nie chce wypełniać obowiązków tej Roli. W każdym przypadku, kiedy potrzebny jest zastępca, zostaje nim w następującej kolejności:

(a) osobą wyraźnie wskazaną przez osobę, którą zastępuje; lub (b) osoba pełniącą funkcję Moderatora Kręgu; lub
(c) osoba pełniąca funkcję Sekretarza Kręgu; lub
(d) Opiekun Kręgu lub

(e) pierwszy Członek Kręgu, który oświadczy, że działa w charakterze zastępcy.

2.6 POD-KRĘGI
Krąg może rozszerzać swoje Zdefiniowane Role w nowe Kręgi w drodze Procesu Zarządczego. W takiej sytuacji nowy Krąg nazywa się „Pod-Kręgiem”, podczas gdy stary staje się „Nad-Kręgiem” dla tego nowego Pod-Kręgu.

2.6.1 ZMIANY W POD-KRĘGACH
Krąg może modyfikować Przeznaczenie, Domenę lub Odpowiedzialności dla Pod-Kręgu. Krąg może również przenosić swoje własne Zdefiniowane Role lub Reguły do Pod- Kręgów lub też przenieść którekolwiek z nich z Pod-Kręgu do siebie. Każda z tych zmian może zostać przeprowadzona wyłącznie poprzez Proces Zarządczy Kręgu. Poza powyższymi dozwolonymi zmianami, Krąg nie może modyfikować żadnych Zdefiniowanych Ról ani Zasad w ramach Pod-Kręgu.

2.6.2 LIKWIDOWANIE POD-KRĘGÓW
Krąg może zlikwidować Pod-Kręgi poprzez swój Proces Zarządczy. Można to zrobić przez zlikwidowanie Pod-Kręgu oraz wszystkiego, co obejmuje, lub poprzez selektywne pozostawianie pewnych elementów Pod-Kręgu w ramach Nad- Kręgu. Pod-Krąg może zostać również zlikwidowany poprzez zwinięcie go z Kręgu do pojedynczej Roli.

2.6.3 OPIEKUN POD-KRĘGU
Opiekun Kręgu może przydzielić osobę do wypełniania Roli Opiekuna dla każdego Pod-Kręgu korzystając z takich samych zasad, jakie mają zastosowanie, gdy Opiekun przydziela do każdej innej Zdefiniowanej Roli.

2.6.4 REPREZENTANT DO NAD-KRĘGU
Standardowo każdy Krąg wybiera Reprezentanta do Nad-Kręgu. Jednakże wyboru takiego się nie wymaga, gdy Krąg nie posiada Członków innych aniżeli tych, którzy pełnią funkcję Opiekuna i Łącznika do Kręgu. W takim przypadku nawet jeśli przeprowadza się wybór, to wybrany Reprezentant nie staje się Członkiem Nad-Kręgu.

2.7 ŁĄCZNOŚĆ POMIĘDZY KRĘGAMI
Krąg może stworzyć „Reguły Łączności”, by zaprosić jakikolwiek podmiot lub grupę do uczestnictwa w Procesie Zarządczym Kręgu i jego działaniach operacyjnych. Zaproszony podmiot czy grupa staje się „Podmiotem Powiązanym”, przy czym może on pochodzić spoza Organizacji lub może stanowić inną Rolę lub Krąg w ramach tej samej Organizacji. Krąg, który przyjmuje Łącznika z zewnątrz, uzyskuje

miano Kręgu Docelowego; Kręgiem Docelowym może być tylko Krąg, który stworzył Regułę Łączności, lub jeden z jego Pod-Kręgów.

Po przyjęciu Reguły Łączności, Podmiot Powiązany może wyznaczać przedstawiciela, który uczestniczyć będzie w Kręgu Docelowym na mocy niniejszej sekcji, chyba że Reguły określają to inaczej.

2.7.1 ROLA ŁĄCZNIKA
Jeżeli Podmiot Powiązany jest Rolą, wówczas Rola ta może uczestniczyć w Kręgu Docelowym, jak opisano poniżej. W takim wypadku staje się ona „Rolą Łącznika”, a osoba ją pełniącą „Łącznikiem”.

Jeżeli Podmiot Powiązany jest Kręgiem lub grupą, wówczas tworzy się automatycznie nową Rolę Łącznika do tego zadania, przy czym posadowiona ona jest zarówno w Podmiocie Powiązanym jak i Kręgu Docelowym, na podobnych zasadach jak Reprezentant. W takim przypadku Rola Łącznika posiada takie samo Przeznaczenie i Odpowiedzialności jak Reprezentant, jednakże Pod-Krąg, o którym mowa w opisie Roli Reprezentanta, zostaje zastąpiony przez Podmiot Powiązany, a Nad-Krąg zostaje zastąpiony przez Krąg Docelowy.

Jeżeli Podmiot Powiązany nie posiada wyraźnego Przeznaczenia ani jakichkolwiek jasnych Odpowiedzialności, wówczas Reguły Łączności, muszą doprecyzować, co Rola Łącznika będzie reprezentować w Kręgu Docelowym.

2.7.2 PRZYZNANIE ROLI ŁĄCZNIKA
Jeżeli Podmiot Powiązany jest Kręgiem lub grupą, wówczas może wyznaczyć jakąś osobę do wypełniania Roli Łącznika przy zastosowaniu wszelkich procesów, jakie posiada do przydzielania Partnerów do Zdefiniowanych Ról lub podobnych funkcji.

Jeżeli jakiś Podmiot Powiązany reprezentuje grupę bez jasnego umiejscowienia odpowiedzialności co do wykonania tego zadania, wówczas Krąg Docelowy może przydzielić kogoś do

Roli Łącznika, chyba że w Regułach Łączności określono inaczej.

W każdym przypadku tylko jedna osoba może zostać przydzielona do każdej Roli Łącznika, chyba że Reguły Łączności stanowią inaczej. Ilekroć Rola Łącznika jest nieobsadzona, to uważa się ją za nieistniejącą i nie posiada ona domyślnego przydziału ani skutku.

2.7.3 UPRAWNIENIA ŁĄCZNIKA
Łącznik staje się Członkiem Kręgu Docelowego i może korzystać z uprawnień Członka do przetwarzania Napięć odnoszących się do Kręgu Docelowego i ograniczających Podmiot Powiązany.

Jednakże poza usuwaniem ograniczeń Łącznik nie może korzystać z Kręgu Docelowego do rozwijania możliwości Podmiotu Powiązanego, chyba że możliwości takie pomogłyby również Kręgowi Docelowemu wyrazić swoje własne Przeznaczenie lub Odpowiedzialności.

2.7.4 UZUPEŁNIANIE ROLI ŁĄCZNIKA
Podmiot Powiązany może uzupełniać swoją Rolę Łącznika poprzez własny Proces Zarządczy. Krąg Docelowy może dodawać Roli Łącznika Domeny i Odpowiedzialności poprzez swój własny Proces Zarządczy i może później zmieniać lub usuwać którekolwiek z tych dodanych.

2.7.5 GRANICE I DELEGOWANIE
Rola istniejąca w jednym z Kręgów w Organizacji może stać się również Podmiotem Powiązanym, zaproszonym do Kręgu Docelowego. W takim wypadku, Krąg w którym istnieje ta Rola, może zmienić powiązanie i przekazać je innej Roli, jeżeli uzna to za właściwe, może również przekazać je jednemu ze swoich Pod-Kręgów.

Krąg Docelowy może również przekazać wymaganie uzyskania powiązania jednemu ze swoich Pod-Kręgów, w takim wypadku Pod-Krąg staje się Kręgiem Docelowym.

W każdym wypadku przekazanie musi być dokonane poprzez Reguły Kręgu wykonującego przekazanie. Wszelkie zmiany lub przekazanie muszą zostać dostosowane do ograniczeń lub wytycznych określonych w Regułach Łączności, na których opierało się zaproszenie do połączenia na samym początku.

ARTYKUŁ III PROCES ZARZĄDCZY

3.1 ZAKRES PROCESU ZARZĄDCZEGO
W ramach Procesu Zarządczego Kręgu dokonuje się:

(a) określania, zmieniania lub likwidowania Ról Kręgu i Pod-Kręgów; oraz
(b) określania, zmieniania lub likwidowania Reguł Kręgu; oraz
(c) przeprowadzania wyborów na Wybieralne Role Kręgu.

W każdym czasie obowiązujący w danym momencie zapis wyników Proces Zarządczego Kręgu określa aktualną „Strukturę”. Jedynie te zapisy, wymienione w niniejszej sekcji stanowią obowiązującą Strukturę dla Kręgu; nie można przyjmować innych zapisów w ramach Procesu Zarządczego.

3.2 ZMIANA STRUKTURY
Każdy Członek Kręgu może zaproponować zmianę Struktury wysuwając „Propozycję” jako „Wnioskodawca”.

Zanim jakakolwiek Propozycja zostanie przyjęta, wszyscy Członkowie muszą mieć możliwość zgłoszenia Napięć dotyczących jej przyjęcia. Każde tak zgłoszone Napięcie uznawane jest za „Sprzeciw”, jeżeli spełnia kryteria zdefiniowane w niniejszej sekcji, a osoba która go wniosła, staje się wówczas „Zgłaszającym Sprzeciw”.

Propozycje uważa się za przyjęte i za zmieniające Strukturę Kręgu tylko wtedy, gdy nie wniesiono żadnych Sprzeciwów. Jeżeli wniesiono jeden Sprzeciw, wówczas Wnioskodawca i każdy Zgłaszający Sprzeciw muszą znaleźć sposób na zajęcie się Sprzeciwem, zanim Krąg może przyjąć Propozycję, następnie

wszyscy Członkowie muszą mieć ponownie możliwość wniesienia Sprzeciwów zanim Propozycja zostanie przyjęta.

3.2.1 ZGŁASZANIE PROPOZYCJI
Każdy Członek Kręgu może złożyć Propozycję w ramach „Spotkania Zarządczego” Kręgu zwołanego na podstawie warunków określonych sekcją 3.3. Członek Kręgu może również wysłać Propozycję pisemnie do wszystkich Członków Kręgu bez zwoływania Spotkania Zarządczego, przy użyciu pisemnych środków komunikacji zatwierdzonych w tym celu przez Sekretarza Kręgu.

W takiej sytuacji Moderator może albo zastosować proces i reguły obowiązujące na Zebraniu Zarządczym, albo może pozwolić, aby każdy Członek Kręgu bezpośrednio zadeklarował, czy zgłasza Sprzeciwy do Propozycji. Ponadto, w każdym momencie przed przyjęciem pisemnej Propozycji Moderator lub którykolwiek z Członków Kręgu może zatrzymać rozpatrywanie Propozycji poprzez zażądanie, by Wnioskodawca przekazał Propozycję na Spotkanie Zarządcze i zawiadomienie Sekretarza Kręgu.

Krąg może uchwalić Reguły w celu ustalenia, kiedy lub jakie Propozycje mogą być zgłaszane lub rozpatrywane poza Spotkaniem Zarządczym. Jednakże, żadne Reguły nie mogą ograniczać prawa do zatrzymania Propozycji pisemnej i przeniesienia jej na Spotkanie Zarządcze. Krąg może ustalić Reguły określające termin, po upływie którego, jeśli nie zostaną wniesione żadne Sprzeciwy lub Propozycja o przeniesienie Propozycji na Spotkanie Zarządcze, pisemna Propozycja zostaje automatycznie przyjęta.

3.2.2 KRYTERIA USTALANIA WAŻNOŚCI PROPOZYCJI Niektóre Propozycje są niedozwolone w ramach Procesu Zarządczego i Moderator może je odrzucić, zanim zostaną w pełni rozpatrzone.

Propozycja, żeby była ważna i dopuszczona do dalszego rozpatrywania, musi rozwiązywać lub zmniejszać Napięcie odczuwane przez Wnioskującego.

Dodatkowo, zwykle Propozycja musi pomagać Wnioskodawcy lepiej wyrazić Przeznaczenie lub jedną z Odpowiedzialności określonej Roli pełnionej przez Wnioskującego w Kręgu. Jednakże Propozycja może zamiast tego pomagać innemu Członkowi Kręgu lepiej wyrazić Rolę tej osoby w Kręgu, ale tylko wtedy, gdy taka osoba udzieliła Wnioskodawcy pozwolenia na reprezentowanie tej Roli.

Dodatkowo, Propozycja jest zawsze ważna, bez względu na poprzednie kryteria, jeżeli wniesiona zostaje wyłącznie w celu ulepszenia Struktury Kręgu, tak by jaśniej odzwierciedlała już realizowane działania lub w celu doprowadzenia do nowego wyboru dla którejkolwiek z Wybieralnych Ról.

3.2.3 TESTOWANIE PROPOZYCJI
Moderator może sprawdzić ważność Propozycji, zadając Wnioskodawcy pytania. Aby Propozycja została uznana za ważną, Wnioskodawca musi być w stanie opisać Napięcie oraz podać przykład faktycznej przeszłej lub obecnej sytuacji, w której Propozycja zredukowałaby to Napięcie oraz pomogłaby Kręgowi w jeden ze sposobów wymienionych w poprzedniej sekcji. Moderator musi odrzucić Propozycję, jeśli uzna, że Wnioskujący nie wypełnił tego warunku.

Oceniając ważność Propozycji, Moderator może jedynie ocenić, czy Wnioskodawca przedstawił wymagany przykład i wyjaśnienia oraz czy zostały one przedstawione w sposób logiczny, zatem czy są uzasadnione. Moderator nie może dokonać oceny na podstawie ich dokładności, ani na podstawie tego czy Propozycja właściwie odpowiada na Napięcie.

3.2.4 KRYTERIA WAŻNOŚCI SPRZECIWU
Niektóre Napięcia nie liczą się jako Sprzeciwy i mogą zostać pominięte w trakcie rozpatrywania Propozycji. Napięcie uznaje się za Sprzeciw tylko wówczas, gdy spełnia ono wszystkie kryteria zdefiniowane w lit. od (a) do (d) poniżej lub kryteria szczególne zdefiniowane w lit. (e):

(a) W braku rozpatrzenia Napięcia zdolność Kręgu do wyrażenia swego Przeznaczenia lub wprowadzenia w życie Odpowiedzialności uległaby pogorszeniu – Napięcie nie jest jedynie umotywowane lepszym pomysłem czy potencjałem dalszego rozwoju, ale tym, że Propozycja mogłaby uwstecznić Krąg w jego obecnych możliwościach. Dla celów niniejszego kryterium zmniejszona czytelność liczy się jako pogorszenie zdolności, ale brak poprawy jasności nie jest tak traktowany.

(b) Napięcie nie istnieje dla Kręgu, gdy założymy brak przedstawionej Propozycji. Stąd, Napięcie byłoby stworzone przez zaakceptowanie tej specyficznej Propozycji, i nie istniałoby ono, jeśli Propozycja zostanie wycofana.

(c) Napięcie powstaje wyłącznie poprzez przedstawienie znanych faktów czy zdarzeń, bez uwzględniania przewidywania, co może zdarzyć się w przyszłości. Jednakże zezwala się na poleganiu na przewidywaniach, gdy brak jest możliwości odczucia Napięcia i adekwatnego zareagowania w przyszłości zanim wdrożona Propozycja przyniesie istotny efekt.

(d) Napięcie ogranicza zdolność Zgłaszającego Sprzeciw do wyrażania Przeznaczenia lub Odpowiedzialności jednej z jego Ról w Kręgu; lub, jeżeli ogranicza inną Rolę, wówczas Zgłaszający Sprzeciw posiada zezwolenie do reprezentowania tej Roli od Członka Kręgu, który normalnie tę Rolę wypełnia.

Niezależnie od powyższych kryteriów, Napięcie dotyczące przyjęcia Propozycji zawsze liczy się jako Sprzeciw, jeżeli:

(e) Rozpatrywanie lub przyjęcie Propozycji łamie zasady określone w niniejszej Konstytucji lub zachęca Krąg lub jego członków do działania wykraczającego poza uprawnienia nadane niniejszą Konstytucją. (Na przykład: Kolejne Działania, Projekty i określone decyzje operacyjne nie są ważnymi wynikami Procesów Zarządczych, jak określono w sekcji 3.1. Zatem każda zaangażowana osoba może wnieść Sprzeciw, mówiący o tym, że Propozycja wprowadzenia tych wyników mógłby naruszyć zasady Konstytucji.)

3.2.5 TESTOWANIE SPRZECIWÓW
Moderator może sprawdzić ważność wniesionego Sprzeciwu, zadając pytania Zgłaszającemu Sprzeciw. Aby złożony Sprzeciw został uznany za ważny, Zgłaszający Sprzeciw musi być w stanie przedstawić rozsądne argumenty przemawiające za tym, że spełnia on określone kryterium wymagane dla Sprzeciwu. Moderator musi odrzucić Sprzeciw, jeżeli uzna, że Zgłaszający Sprzeciw nie spełnił tego warunku.

Oceniając ważność Sprzeciwu, Moderator może jedynie ocenić, czy Zgłaszający Sprzeciw przedstawił wymagane argumenty oraz czy zostały one przedstawione na podstawie logicznego rozumowania, a zatem są uzasadnione. Moderator nie może wydać decyzji na podstawie dokładności argumentu lub znaczenia zajmowania się nim.

Jednakże jeżeli Sprzeciw wnoszony jest na podstawie Propozycji naruszającej Konstytucję, zgodnie z Sekcją 3.2.4(e) Moderator może poprosić Sekretarza Kręgu o interpretację, czy Propozycja rzeczywiście narusza Konstytucję. Jeżeli Sekretarz orzeknie, że nie, wówczas Moderator musi oddalić Sprzeciw.

3.2.6 ZASADY INTEGRACJI
W przypadku wniesienia Sprzeciwu do Propozycji, w ramach poszukiwania rozwiązania stosowane są następujące zasady:

(a) Moderator musi przetestować Sprzeciw, jeżeli zażąda tego Członek Kręgu i odrzucić go, jeżeli nie spełni on kryteriów zasadności opisanych w niniejszym artykule.

(b) Zgłaszający Sprzeciw musi podjąć próbę znalezienia sposobu na zmianę Propozycji, która uwzględni Sprzeciw, ale nadal będzie rozwiązywać Napięcie Wnioskującego. Inni uczestnicy spotkania mogą pomagać. Jeżeli Moderator uzna, że Zgłaszający Sprzeciw nie stara się znaleźć w dobrej wierze potencjalnego rozwiązania, Moderator musi uznać Sprzeciw za odrzucony i kontynuować rozpatrywanie Propozycji, tak jakby Sprzeciw nie został wniesiony.

(c) Każdy Członek Kręgu może zadawać składającemu Propozycję pytania wyjaśniające, dotyczące Napięcia stojącego za Propozycją lub dotyczące przykładów, jakimi podzielił się składający Propozycję dla zilustrowania Napięcia. Jeżeli Moderator uzna, że Wnioskujący nie dokłada w dobrej wierze starań, by odpowiedzieć na te pytania, Moderator musi uznać Propozycję za nieważną do rozpatrzenia i odrzuconą.

(d) Zgłaszający Sprzeciw może zaproponować zmiany do Propozycji oraz przedstawić logiczne argumenty za tym, dlaczego powinny one rozwiązać lub zapobiec Napięciom w każdej konkretnej sytuacji, jakie Wnioskujący zastosował do zilustrowania Napięcia. Następnie, na żądanie Zgłaszającego Sprzeciw, Wnioskujący musi przestawić logiczny argument uzasadniający to, że zmieniona Propozycja nie rozwiązałaby lub nie zapobiegłaby Napięciu w przynajmniej jednej konkretnej już przedstawionej sytuacji. Wnioskujący może również dodać dodatkowy przykład, którego zmieniona Propozycja by nie rozwiązała, ale który nadal spełnia kryteria rozpatrywania Propozycji wymagane na podstawie sekcji 3.2.2. Jeżeli Moderator uzna, że Propozycja nie spełniła jednego z tych

wymagań, Moderator musi uznać Propozycję za nienadającą się do rozpatrzenia i odrzuconą.

3.3 SPOTKANIE ZARZĄDCZE
Sekretarz Kręgu odpowiada za ustalanie harmonogramu Spotkań Zarządczych w celu przeprowadzenia Procesu Zarządczego Kręgu. Dodatkowo poza regularnymi Spotkaniami, dla których Sekretarz ustala terminy, Sekretarz odpowiada za ustalanie terminów dodatkowych specjalnych Zebrań Zarządczych bezzwłocznie na żądanie któregokolwiek z Członków Kręgu. Moderator odpowiedzialny jest za przewodniczenie Spotkaniom Zarządczym zgodnie z poniższymi przepisami oraz odpowiednimi Regułami Kręgu.

3.3.1 UCZESTNICTWO
Każdy Członek Kręgu uprawniony jest do uczestniczenia we wszystkich Spotkaniach Zarządczych Kręgu. Osoby pełniące role Moderatora oraz Sekretarza są również uprawnione do pełnego uczestnictwa oraz stają się Członkami Kręgu na czas trwania Spotkania Zarządczego, nawet gdy nie są zwykle takimi Członkami.

Ponadto Opiekun oraz każdy z Łączników i Reprezentantów do Kręgu mogą zaprosić maksymalnie jedną dodatkową osobę do udziału w Spotkaniu, ale wyłącznie w celu wspierania w rozpatrywaniu konkretnego Napięcia. Zaproszony uczestnik staje się wówczas Członkiem Kręgu na czas takiego Spotkania Zarządczego. Poza osobami wymienionymi w niniejszej sekcji nikomu innemu nie wolno uczestniczyć w Spotkaniach Zarządczych Kręgu, chyba że wyraźnie zaproszono go z mocy Reguł Kręgu.

3.3.2 ZAWIADOMIENIA I KWORUM
Krąg może jedynie prowadzić swój Proces Zarządczy na spotkaniu, pod warunkiem, że Sekretarz z odpowiednim wyprzedzeniem wystosował do Członków Kręgu zawiadomienie o Spotkaniu Zarządczym, podając w nim czas i miejsce Spotkania. Poza wymogiem zawiadomienia, nie jest wymagane kworum dla Kręgu w celu odbycia Spotkania Zarządczego, chyba że Reguły Kręgu stanowią inaczej.

Każdy, kto nie uczestniczy w Zebraniu Zarządczym, jest traktowany jak osoba, która miała okazję rozważyć wszystkie Propozycje złożone na Zebraniu i nie wniosła Sprzeciwu wobec ich przyjęcia.

3.3.3 PRZEBIEG SPOTKANIA
W celu przeprowadzenia Spotkania Zarządczego Moderator zobowiązany jest przestrzegać następującej procedury:

(a) Runda rozpoczęcia: Moderator pozwala każdemu uczestnikowi po kolei podzielić się bieżącymi stanem myśli lub zaoferować inny rodzaj uwag wprowadzających dla Spotkania. Jakiekolwiek komentarze są zabronione.

(b) Sprawy administracyjne: Moderator daje przestrzeń do dyskusji i rozstrzygania wszelkich spraw administracyjnych lub logistycznych, jakie uznaje za warte uwagi.

(c) Ustalanie porządku obrad i rozpatrywanie spraw: Moderator ustala porządek rozpatrywania Napięć, a następnie po kolei rozpatruje każde Napięcie z porządku Spotkania.

(d) Runda Zakończenia: Moderator pozwala po kolei każdemu uczestnikowi na podzielenie się końcowa refleksją lub innym przemyśleniem spowodowanym Spotkaniem. Jakiekolwiek komentarze są zabronione.

Reguły danego Kręgu mogą wzbogacić tą procedurę, jednakże nie mogą stać w sprzeczności z jakimikolwiek krokami czy zasadami określonymi w niniejszym Artykule Konstytucji.

3.3.4 USTALANIE PORZĄDKU OBRAD
Moderator sporządza listę Napięć, jakie mają zostać rozpatrzone na Zebraniu Zarządczym poprzez pytanie wszystkich uczestników i zapisywanie punktów do porządku obrad. Należy to zrobić na zebraniu, a nie przed nim, a każdy uczestnik może dodawać do listy dowolną liczbę punktów do rozpatrzenia.

Uczestnicy mogą również dodawać dodatkowe punkty do porządku obrad w czasie jego trwania pomiędzy rozpatrywaniem któregokolwiek z istniejących już punktów.

(a) Format punktów porządku obrad: Każdy punkt Spotkania Zarządczego reprezentuje jedno Napięcie przeznaczone do rozpatrzenia i odczuwane przez uczestnika, który je dodał do porządku obrad. Dodając punkt, uczestnik może jedynie nadać Napięciu krótką etykietę i nie musi wyjaśniać, ani omawiać Napięcia, do czasu rozpoczęcia jego rozpatrywania.

(b) Kolejność Punktów Porządku Obrad: Moderator może określić kolejność, w jakiej punkty będą rozpatrywane, stosując dowolny proces lub dowolne kryteria, jakie uzna za właściwe. Jednakże Moderator musi dać pierwszeństwo każdemu punktowi przewidującemu wybór jakiejkolwiek Wybieralnej Roli Kręgu przed wszystkimi innymi sprawami w porządku obrad, jeżeli zażąda tego którykolwiek z uczestników Spotkania. Dodatkowo, jeżeli Spotkanie zwołane zostało na specjalne żądanie jednego z uczestników, wówczas Moderator musi dać pierwszeństwo wszystkim punktom porządku obrad zgłoszonym przez tego uczestnika przed punktami zgłoszonymi przez innych uczestników, chyba, że taki uczestnik pozwoli, żeby było inaczej.

(c) Rozpatrywanie punktów porządku obrad: Po ustaleniu przez Moderatora kolejności spraw na zebraniu, Moderator przeprowadza uczestników przez rozpatrywanie każdego punktu z osobna. W celu rozpatrzenia punktu z porządku Spotkania, który wymaga wyborów, Moderator musi użyć „Integrującego Procesu Wyborów” zdefiniowanego w sekcji 3.3.6. W celu rozpatrzenia innego punktu z porządku obrad Spotkania Moderator musi korzystać z „Integrującego Procesu Podejmowania Decyzji” zdefiniowanego w sekcji 3.3.5.

3.3.5 INTEGRUJĄCY PROCES PODEJMOW ANIA DECYZJI

Moderator przeprowadza Integrujący Proces Podejmowania Decyzji, w następujący sposób:

(a) Prezentacja Propozycji: Najpierw Wnioskodawca może opisać Napięcie i zaproponować Propozycję w celu zajęcia się tym Napięciem. Jeżeli Wnioskodawca zażąda pomocy w celu sformułowania Propozycji, wówczas Moderator może poddać ją dyskusji lub innemu procesowi współpracy w celu udzielenia takiej pomocy. Jednakże Moderator musi skupić tę czynność wyłącznie na sformułowaniu wstępnej Propozycji dla Napięcia wnoszonego przez Wnioskodawcę, a nie na zajmowaniu się innymi Napięciami czy włączaniu spraw innych uczestników do Propozycji.

(b) Pytania Wyjaśniające: Po przedstawieniu Propozycji przez Wnioskodawcę inni uczestnicy mogą zadawać pytania wyjaśniające, żeby lepiej zrozumieć Propozycję lub Napięcie za nią stojące. Wnioskodawca może odpowiadać na każde pytanie lub odmówić odpowiedzi. Moderator uniemożliwia wszelkie reakcje czy opinie wyrażane o Propozycji oraz zapobiega jakiejkolwiek dyskusji. Każdy z uczestników może również zwrócić się do Sekretarza o odczytanie omawianej Propozycji lub wyjaśnienie jakiejkolwiek części obowiązującej Struktury na tym etapie lub w każdym innym momencie, kiedy uczestnikowi udzielono głosu, a Sekretarz musi to uczynić.

(c) Runda reakcji: Po wyczerpaniu pytań wyjaśniających po kolei każdy z uczestników z wyjątkiem Wnioskodawcy może podzielić się reakcjami na Propozycję. Moderator musi natychmiast zatrzymać i uniemożliwić wszelkie uwagi poza kolejnością, wszelkie próby angażowania innych w dialog czy jakąkolwiek wymianę zdań i wszelkie reakcje na inne reakcje, a nie na Propozycję.

(d) Zmiany i wyjaśnienia: Po rundzie reakcji Wnioskodawca może podzielić się uwagami w odpowiedzi na reakcje i wprowadzić do Propozycji zmiany. Jednakże główną intencją

stojącą za zmianami musi być lepsze rozstrzygnięcie Napięcia Wnioskodawcy, a nie Napięć wnoszonych przez innych uczestników. Na tym etapie Moderator musi bezzwłocznie zatrzymać i uniemożliwić wszelkie uwagi jakiejkolwiek innej osoby niż Wnioskodawca lub Sekretarz, a każde zaangażowanie Sekretarza musi się skupiać wyłącznie na zmienianej Propozycji.

(e) Runda Sprzeciwów: Następnie każdy uczestnik po kolei może wnieść potencjalne Sprzeciwy wobec przyjęcia Propozycji. Moderator musi zatrzymać i uniemożliwić wszelkie dyskusje czy reakcje. Moderator może sprawdzić Sprzeciwy zgodnie z sekcją 3.2.5 i pozostawić uzasadnione Sprzeciwy, jeżeli pozytywnie przeszły sprawdzenie. Przy braku uzasadnionych Sprzeciwów Sekretarz zapisuje Propozycję jako przyjętą w Strukturze Kręgu.

(f) Integracja: W przypadku uzasadnionych Sprzeciwów Moderator prowadzi dyskusję w celu zmiany Propozycji, by rozstrzygnąć po kolei każdy Sprzeciw. Moderator uznaje Sprzeciw za rozstrzygnięty po tym, jak Zgłaszający Sprzeciw potwierdzi, że zmieniona Propozycja nie spowoduje Sprzeciwu oraz gdy Wnioskodawca potwierdzi, że zmieniona Propozycja nadal rozwiązuje jego Napięcie. W trakcie dyskusji Moderator stosuje zasady integracji opisane w sekcji 3.2.6. Gdy wszystkie Sprzeciwy zostały rozpatrzone Moderator musi powrócić do Rundy Sprzeciwów, by sprawdzić, czy istnieją nowe Sprzeciwy do zmienionej Propozycji.

3.3.6 INTEGRUJĄCY PROCES WYBORÓW
Moderator przeprowadza Integrujący Proces Wyborów w następujący sposób:

(a) Opis Roli: Najpierw Moderator identyfikuje wybieraną Rolę i określa jej kadencję. Moderator może również opisać funkcje docelowej Roli oraz zaprezentować inne odpowiednie informacje dotyczące Roli.

(b) Wypełnianie Kart do Głosowania: Następnie każdy uczestnik wypełnia kartę do głosowania w celu nominowania uczestnika,

co do którego wierzy, że najlepiej spośród wszystkich możliwych kandydatów wypełni daną Rolę. Każdy z uczestników opisuje kartę do głosowania również swoim nazwiskiem i nikt nie może wstrzymać się od głosu ani nominować kilku osób.

Przed tym etapem, jak i w jego trakcie, Moderator musi natychmiast zatrzymać i uniemożliwić wszelkie uwagi czy dyskusje dotyczące potencjalnych kandydatów czy nominacji.

(c) Runda nominacji: Po zebraniu głosów Moderator dzieli się z uczestnikami po kolei treścią każdego oddanego głosu. Gdy Moderator dzieli się nominacją, wówczas osoba dokonująca nominacji uzasadnia, dlaczego uważa, że dany kandydat pasowałby do danej Roli. Moderator musi zatrzymać i uniemożliwić wszelkie reakcje czy uwagi jak i komentarze osoby nominującej o innych potencjalnych kandydatach poza nominowanym.

(d) Runda zmiany nominacji: Po ogłoszeniu wszystkich nominacji Moderator daje każdemu uczestnikowi możliwość zmiany swej nominacji. Uczestnik wprowadzający zmianę może wyjaśnić swój powód wskazania nowego kandydata, ale Moderator musi zatrzymać wszelkie inne uwagi czy dyskusje.

(e) Zgłaszanie Propozycji: Następnie Moderator liczy nominacje i występuje z Propozycją wyboru kandydata z największą liczbą nominacji na określoną kadencję. W przypadku takiej samej ilości nominacji Moderator może uczynić jedno z następujących: (i) losowo wybrać jednego z kandydatów z taką samą ilością nominacji i zaproponować tę osobę; (ii) jeżeli osoba obecnie wypełniająca tę Rolę znajduje się wśród kandydatów z identyczną liczbą nominacji, to zaproponować tę osobę; lub (iii) jeżeli tylko jeden z kandydatów ex aequo sam się nominował, to zaproponować tę osobę; lub (iv) wrócić do poprzedniego etapu i zażądać, by każdy uczestnik, który nominował kogoś innego aniżeli kandydata o takiej samej ilości nominacji, zmienił tę nominację na jednego z kandydatów ex aequo, a następnie kontynuować aż do tego punktu.

(f) Przetwarzanie Propozycji: Po wystosowaniu przez Moderatora Propozycji o wyborze kandydata, Moderator musi przejść do Integrującego Procesu Podejmowania Decyzji w celu rozstrzygnięcia tej Propozycji. Jednakże Moderator bezpośrednio rozpoczyna Rundę Sprzeciwu oraz, jeżeli obecny jest proponowany kandydat, Moderator pyta kandydata o Sprzeciw jako ostatniego w kolejności. Jeżeli wniesione zostaną jakiekolwiek Sprzeciwy, Moderator może wybrać, że rozstrzygnie je w normalnym trybie, lub że odrzuci Propozycję albo od razu po rundzie Sprzeciwów, albo w dowolnym momencie w trakcie etapu integrującego. Jeżeli Moderator wybierze opcje odrzucenia Propozycji, wówczas wraca do pierwszego etapu w tym procesie, odrzuca wszystkie nominacje dla poprzedniego kandydata i przestrzega zasad poprzedniego etapu w celu wyłonienia innego kandydata.

3.3.7 DECYZJE OPERACYJNE NA SPOTKANIACH ZARZĄDCZYCH
Celem Zebrań Zarządczych jest głównie wspieranie Procesu Zarządczego Kręgu. O ile to nie przeszkadza w osiąganiu głównego celu, każdy uczestnik może również przyjmować Projekty lub Następne-Kroki w trakcie Spotkania Zarządczego lub podejmować inne operacyjne decyzje, które pozostają poza zakresem Procesu Zarządczego Kręgu. Jednakże Sekretarz nie może ujmować jakichkolwiek decyzji ani wyników operacyjnych w formalnych zapisach dotyczących Struktury Kręgu.

Ponadto wyniki operacyjne oraz decyzje podjęte na Zebraniu Zarządczym nie posiadają większego ani mniejszego znaczenia czy mocy niż te podjęte poza Spotkaniem Zarządczym.

3.4 INTERPRETACJA KONSTYTUCJI I STRUKTURY
Każdy Partner w Organizacji może korzystać z własnej rozsądnej oceny w interpretacji niniejszej Konstytucji oraz Struktury, dotyczy to również zastosowania do konkretnych sytuacji, oraz ma prawo działać na podstawie tej interpretacji. Może również polegać na interpretacji wydanej przez Sekretarza dowolnego Kręgu, w ramach Struktury.

Jednakże w obu przypadkach mają zastosowanie następujące dodatkowe warunki:

3.4.1 PRZEWAGA INTERPRETACYJNA SEKRETARZA
W przypadku gdy interpretacja danego Partnera jest inna niż wydana przez Sekretarza, wówczas interpretacja Sekretarza przeważa nad interpretacją Partnera i powinna być zastosowana, a Partner odpowiada za dostosowanie się do niej do czasu ewentualnej zmiany Struktury Organizacyjnej.

3.4.2 PRZEWAGA INTERPRETACYJNA KRĘGU OGÓLNEGO
Sekretarz Kręgu może uchylić interpretację podaną przez Sekretarza któregokolwiek z Pod-Kręgów. Jeżeli dwóch Sekretarzy podaje sprzeczne interpretacje, a jeden z nich jest Sekretarzem Kręgu, który zawiera drugi Krąg, wówczas Partner odpowiedzialny jest za stosowanie interpretacji podanej przez Sekretarza szerszego Kręgu.

3.4.3 INTERPRETACJE STAJĄ SIĘ STANDARDAMI
Po wydaniu interpretacji Sekretarz może opublikować interpretację oraz rozumowanie za nią stojące w zapisach dotyczących Struktury. Jeżeli zostanie ona opublikowana, wówczas Sekretarz tego Kręgu oraz Sekretarze wszystkich węższych kręgów odpowiedzialni są za dostosowanie wszystkich przyszłych orzeczeń do opublikowanego rozumowania i interpretacji. Sekretarz może zanegować uprzednio opublikowane rozumowanie i interpretacje tylko w wypadku pojawienia się nowych argumentów lub okoliczność, które uzasadniają zmianę nastawienia. Jednakże po tym jak interpretacja zostanie zanegowana, nowy sposób rozumowania i interpretacje stają się obowiązującym standardem, do których dostosowane muszą być wszystkie przyszłe orzeczenia.

3.4.4 UCHYLANIE NIEW AŻNYCH ZAPISÓW DOTYCZĄCYCH STRUKTURY
Każdy Członek Kręgu może zwrócić się do Sekretarza, by ten wydał orzeczenie dotyczące ważności dowolnego zapisu w Strukturze Kręgu lub którejkolwiek z Ról lub Pod-Kręgu

ostatecznie zawartego tym Kręgu. Po takim żądaniu, jeżeli Sekretarz uzna, że zapis stoi w sprzeczności z przepisami Konstytucji, Sekretarz musi usunąć sprzeczny zapis z obowiązującej Struktury. Następnie Sekretarz musi bezzwłocznie zawiadomić wszystkich Członków Kręgu, który posiadał te zapisy.

3.5 BLOKADA PROCESU
„Blokada Procesu” ma miejsce, kiedy Krąg wykazuje wzorzec zachowania, który stoi w sprzeczności z zasadami ustanowionymi niniejszą Konstytucją.

3.5.1 BLOKADA Z POWODU NIEUDANEGO PROCESU Moderator Kręgu może ogłosić Blokadę Procesu w Kręgu, jeżeli Członkom Kręgu nie udało się z powodzeniem rozpatrzyć Propozycji na Zebraniu Zarządczym nawet po rozsądnie długim czasie prób. Jeżeli proponujący specjalnie zażądał Spotkania Zarządczego dla rozpatrzenia tej Propozycji, wówczas proponujący może również ogłosić Blokadę Procesu w takim przypadku.

3.5.2 BLOKADA Z POWODU NIEKONSTYTUCYJNEGO ZACHOW ANIA
Moderator Kręgu może ogłosić Blokadę Procesu w jednym z jego Pod-Kręgów, gdy odkryje wzorzec zachowania lub wyników w Pod-Kręgu, które stoją w sprzeczności z zasadami niniejszej Konstytucji. Jednakże jeżeli Moderator jest jednocześnie Opiekunem lub Moderatorem Pod-Kręgu, wówczas Sekretarz Nad-Kręgu lub Reprezentant z Pod-Kręgu do Nad-Kręgu mogą również dokonać takiego ogłoszenia.

3.5.3 PRZYWRÓCENIE PROCESU
Kiedy tylko osoba uprawniona ogłosi Blokadę Procesu w ramach Kręgu, wówczas ma miejsce, co następuje:

(a) Moderator Nad-Kręgu dostaje Projekt przywrócenia należytego procesu w ramach Kręgu; oraz

(b) Moderator Nad-Kręgu uzyskuje upoważnienie do przejęcia roli Sekretarza lub Moderatora w Kręgu albo wyznaczenia innej osoby na te stanowiska; oraz

(c) Moderator Kręgu uzyskuje upoważnienie do oceny trafności przedstawionych argumentów w celu uzasadnienia Napięć lub Sprzeciwów w ramach Procesu Zarządczego Kręgu.

Upoważnienia takie są tymczasowe i ustają, jak tylko Moderator Nad-Kręgu uzna, że w Kręgu został przywrócony należyty proces.

3.5.4 ESKALACJA BLOKADY PROCESU
Blokada Procesu jednego Kręgu nie może być uznana za Blokadę Procesu jego Nad-Kręgu, o ile Moderator Nad-Kręgu bezzwłocznie i z zaangażowaniem pracuje nad usunięciem Blokady.

Jednakże jeżeli Blokada Procesu nie zostanie usunięta w rozsądnym terminie, wówczas Moderator któregokolwiek z Nad- Kręgów, które zawierają naruszający przepisy Krąg, może również ogłosić Blokadę Procesu w ramach Nad-Kręgu obejmującego naruszający Krąg.

ARTYKUŁ IV PROCES OPERACYJNY

4.1 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KRĘGU
Członek Kręgu wypełniając Rolę w Kręgu, posiada następujące obowiązki wobec innych Członków Kręgu, gdy działają oni w imieniu innych Ról w Kręgu.

4.1.1 OBOWIĄZEK ZACHOWANIA PRZEJRZYSTOŚCI Członek Kręgu ma obowiązek zapewnienia przejrzystości, gdy wymaga tego od niego inny Członek Kręgu w każdej z poniższych kwestii:

(a) Projekty i Kolejne Działania: Członek Kręgu ma obowiązek dzielić się wszystkimi Projektami i Kolejnymi Działaniami, które śledzi dla swojej Roli w Kręgu.

(b) Priorytety: Członek Kręgu ma obowiązek dzielić się swoją oceną dotyczącą priorytetów w zakresie któregokolwiek z Projektów lub Kolejnych Działań dla swojej Roli w Kręgu względem wszelkich innych potencjalnych działań rywalizujących o jego uwagę lub zasoby.

(c) Prognozy: Członek Kręgu ma obowiązek określić prognozowany termin, w ciągu którego oczekuje zakończenia każdego Projektu lub Kolejnego Działania podległego jego Roli w Kręgu. Szacunkowa prognoza jest wystarczająca, jeżeli uwzględnia kontekst i priorytety, ale nie musi ona wynikać ze szczegółowej analizy czy planowania. Prognoza ta nie jest w żaden sposób wiążąca i, o ile zapisy Struktury nie stanowią inaczej, Członek Kręgu nie ma obowiązku śledzenia prognozy, zarządzania swoją pracą w celu jej osiągnięcia, czy też informowania pytającego, jeżeli coś uległo zmianie.

(d) Lista Kontrolna i Wskaźniki: Członek Kręgu ma obowiązek dzielić się informacją dotyczącą wykonania wszystkich regularnych, powtarzających się działań, które standardowo wykonuje w ramach wypełniania swoich Ról. Zobowiązany jest również śledzić i raportować wszelkie wskaźniki przypisane jego Roli przez Opiekuna Kręgu lub którąkolwiek inną Rolę lub proces mający uprawnienia do definiowania wskaźników Kręgu.

4.1.2 OBOWIĄZEK ROZPATRYWANIA
Obowiązkiem Członka Kręgu jest bezzwłoczne rozpatrywanie wiadomości i żądań od innych Członków Kręgu, według poniższych zasad:

(a) Żądanie Rozpatrzenia: Inni Członkowie Kręgu mogą się do zwrócić do Członka Kręgu z prośbą o rozpatrzenie każdej Odpowiedzialności lub Projektu dotyczącego Roli, jaką wypełnia on w Kręgu. Jeżeli Członek Kręgu nie ma wyznaczonych żadnych Kolejnych Działań, zobowiązany jest

ustalić Kolejne Działanie, jeżeli istnieje jakieś rozsądne, które można określić. Jeśli takie nie istnieją, należy poinformować pytającego, jakie warunki muszą zostać spełnione zanim Kolejne Działanie zostanie ustalone. Musi to być albo Kolejne Działanie lub Projekt śledzony przez inną Rolę, albo konkretne zdarzenie lub sytuacja , która musi się wydarzyć przed podjęciem Kolejnych Działań przez zapytanego Członka Kręgu.

(b) Żądania Projektów i Kolejnych Działań: Inni Członkowie Kręgu mogą zwrócić się do Członka Kręgu z prośbą o podjęcie Kolejnego Działania lub Projektu w ramach jednej z jego Ról w Kręgu. Jeżeli Członek Kręgu uzna to Kolejne Działanie lub Projekt za uzasadnione, wówczas zobowiązany jest je zaakceptować i śledzić. Jeżeli nie, wówczas zobowiązany jest albo wyjaśnić swój tok rozumowania lub podjąć i ogłosić inne Kolejne Działanie lub Projekt, co do którego uważa on, że spełni cel żądania.

(c) Żądanie Wpływu na Domenę: Inni Członkowie Kręgu mogą zwrócić się do Członka Kręgu o możliwość wywierania wpływu na Domenę kontrolowaną przez jedną z jego Ról. Jeżeli Członek Kręgu nie zgłasza wobec tego żadnych Sprzeciwów, jest zobowiązany na to zezwolić. Jeżeli Członek Kręgu zgłasza Sprzeciw, jest zobowiązany wyjaśnić zwracającemu się z żądaniem wszelkie Sprzeciwy.

4.1.3 OBOWIĄZEK USTALANIA PRIORYTETÓW
Członek Kręgu ma obowiązek ustalania priorytetów tam, gdzie trzeba skupić uwagę i zasoby zgodnie z następującymi ograniczeniami:

(a) Rozpatrywanie przed wykonaniem: Należy generalnie nadawać wyższy priorytet rozpatrywaniu wiadomości przychodzących od innych Członków Kręgu niż wykonywaniu swoich Kolejnych Działań. Jednakże można czasowo odroczyć rozpatrywanie wiadomości w celu zgrupowania ich w pojedynczym bloku czasowym lub w bardziej dogodnym czasie, o ile odbywa się to w rozsądnym terminie. Rozpatrywanie oznacza wykonanie działań opisanych w niniejszej sekcji, czyli

odebranie wiadomości, definiowanie i ustalenie Kolejnych Działań oraz Projektów, oraz w miarę potrzeb odpowiadanie na otrzymane wiadomości. Rozpatrywanie nie oznacza wykonywania ustalonych Kolejnych Działań lub Projektów, niniejsza zasada nie dotyczy tych czynności.

(b) Spotkanie przed wykonaniem: Na żądanie innego Członka Kręgu należy nadać wyższy priorytet uczestnictwu w jakimkolwiek spotkaniu Kręgu wymaganym niniejszą Konstytucją ponad wykonywanie swoich Kolejnych Działań. Jednakże można odmówić żądaniu, jeżeli już posiada się plany nakładające się z czasem spotkania, lub jeżeli żądanie dotyczyło serii lub rodzaju spotkań a nie konkretnego spotkania.

(c) Potrzeby Kręgu przed indywidualnymi celami: W momencie oceniania, jak rozdysponować czas, uwagę i inne zasoby na rzecz pracy w Kręgu, należy dopasować się i dostosować do wszystkich oficjalnych priorytetów lub Strategii Kręgu, takich jak te określone przez Opiekuna Kręgu.

4.1.4 PRZEKAZYWANIE UPRAWNIEŃ
Działając w charakterze Opiekuna, Łącznika lub Reprezentanta do Kręgu Docelowego, można zaprosić inną osobę w celu zaangażowania jej w uprawnienia określone na mocy niniejszej sekcji. Można tylko wystosować zaproszenie, aby rozwiązać Napięcie istniejące w podmiocie z którego jest się podłączonym, i jedynie gdy samemu wyczuwa się to Napięcie i angażuje się w jego rozwiązanie. Osoba, którą tymczasowo się zaprasza, staje się Członkiem Kręgu tak, jakby ona też wypełniała Rolę zapraszającego, ale jedynie wtedy, gdy bezpośrednio zajmuje się tym konkretnym Napięciem. W każdym momencie można wycofać to zaproszenie.

4.1.5 BRAK MOCY PRAWNEJ DOMYŚLNYCH OCZEKIW AŃ
Wszystkie obowiązki i ograniczenia Partnera Organizacji zdefiniowane są w niniejszej Konstytucji oraz w Strukturze i przepisach, jakie z niej wynikają. Żadne z dawnych ani domyślnych oczekiwań ani ograniczeń nie mają znaczenia ani

mocy, chyba że zapisy Struktury wyraźnie je im nadają lub wynikają one z prawa lub umowy, jaka wiąże daną osobę z Organizacją.

4.2 SPOTKANIE OPERACYJNE
Sekretarz Kręgu odpowiada za planowanie regularnych Spotkań Operacyjnych w celu wspierania działania Kręgu. Moderator odpowiada za przewodniczenie Spotkaniom Operacyjnym zgodnie z następującymi zasadami i odpowiednimi Regułami Kręgu.

4.2.1 CEL SPOTKANIA OPERACYJNEGO Spotkania Operacyjne służą:

(a) dzieleniu się statusem wykonania powtarzalnych czynności z list kontrolnych w posiadaniu Ról Kręgu;

(b) dzieleniu się wskaźnikami przypisanymi Rolom Kręgu w celu raportowania;

(c) dzieleniu się stanem postępów dotyczących Projektów i innych prac w posiadaniu Ról Kręgu; oraz

(d) rozdzielaniu Napięć ograniczających Role Kręgów na Kolejne Działania, Projekty lub inne wyniki, które pomagają zredukować te Napięcia.

4.2.2 UCZESTNICTWO
Wszyscy Członkowie Kręgu oraz każda osoba normalnie uczestnicząca w Spotkaniach Zarządczych Kręgu są zaproszeni do uczestnictwa w jego Spotkaniach Operacyjnych, chyba że Reguły stanowią inaczej. Nie wysyła się wcześniejszego zawiadomienia ani nie jest wymagane kworum dla Spotkania Operacyjnego, chyba że Reguły stanowią inaczej.

4.2.3 MODERACJA I PROCES
Na Spotkaniach Operacyjnych Moderator standardowo stosuje następujący proces:

(a) Runda Rozpoczęcia: Moderator pozwala każdemu uczestnikowi po kolei podzielić się bieżącym stanem myśli lub zaoferować inny rodzaj uwag wprowadzających do Spotkania. Jakiekolwiek komentarze są zabronione.

(b) Przegląd list kontrolnych: Moderator prosi każdego uczestnika o zweryfikowanie realizacji wszelkich powtarzających się działań będących na liście kontrolnej tego uczestnika.

(c) Przegląd wskaźników: Moderator prosi każdego uczestnika o podzielenie się danymi dla wszystkich wskaźników przydzielonych temu uczestnikowi przez Opiekuna lub przez jakąkolwiek inną Rolę lub proces, który definiuje wskaźniki w Kręgu.

(d) Stan postępów: Moderator prosi każdego uczestnika o przedstawienie postępów w Projektach lub wdrażaniu Odpowiedzialności dla swojej Roli. Uczestnicy dzielą się postępem poczynionym od czasu ostatniego zdanego raportu, a nie ogólnym statusem Projektu lub Odpowiedzialności. Każdy uczestnik może zdecydować, który Projekt lub Odpowiedzialność jest warta raportowania; jednakże jeżeli inny Członek Kręgu wyraźnie zażąda aktualizacji dotyczącej jakiegoś Projektu, ten musi zostać dołączony do raportowanych do czasu jego zakończenia lub porzucenia. W zakresie Projektów i Odpowiedzialności dotyczących Pod-Kręgu Moderator musi pozwolić podzielić się informacjami o postępach zarówno Opiekunowi jak i Reprezentantowi Pod-Kręgu.

(e) Rozdzielanie problemów: Moderator odpowiada za budowanie Porządku Obrad Napięć do rozpatrzenia, poprzez pytanie wszystkich uczestników przy zastosowaniu tych samych zasad co na Spotkaniu Zarządczym zdefiniowanym w sekcji 3.3.4. Jednakże na Spotkaniach Operacyjnych Moderator rozpatruje sprawy z porządku obrad poprzez zezwolenie właścicielowi danej sprawy na angażowanie innych w ich Rolach i obowiązkach, według własnego uznania, dopóki nie zostanie zidentyfikowana ścieżka prowadząca do rozwiązania Napięcia. Jeżeli Kolejne Działania lub Projekty zostaną zaakceptowane podczas dyskusji, Sekretarz odpowiada za ich opisanie i dystrybucję informacji pomiędzy wszystkich uczestników. Moderator musi starać się, żeby dać czas na zebraniu na rozpatrzenie każdego punktu porządku obrad i w

tym celu może przerwać rozpatrywanie któregokolwiek z punktów, jeżeli zabiera on za dużo czasu pozostałego na Spotkanie.

(f) Runda Zakończenia: Moderator pozwala po kolei każdemu uczestnikowi na podzielenie się końcową refleksją lub innym przemyśleniem spowodowanym Spotkaniem. Jakiekolwiek komentarze są zabronione.

Krąg może przyjąć Reguły w celu dodania lub zmiany tego procesu.

4.2.4 ZASTĘPCA NIEOBECNEGO CZŁONKA
Jeżeli Zdefiniowana Rola Kręgu jest całkowicie lub częściowo niereprezentowana na Spotkaniu Operacyjnym z powodu czyjejś nieobecności, wówczas Opiekun Kręgu może działać w ramach takiej Roli, by wypełnić lukę.

Jeżeli Opiekun jest również nieobecny, wówczas którykolwiek z uczestników może przyjąć Kolejne Działania lub Projekty w imieniu tej Roli, jednakże mogą zostać one potraktowane przez osobę, która zwykle wypełnia tę Rolę jako żądania wystosowane na mocy warunków określonych w sekcji 4.1.2 (b).

4.3 DZIAŁANIA SAMODZIELNE
Partner w Organizacji w niektórych przypadkach jest uprawniony do działania poza kompetencjami swoich Ról, a nawet do naruszenia zasad niniejszej Konstytucji. Działając na mocy takich rozszerzonych kompetencji podejmuje „Samodzielne Działanie” i podejmujący je związany jest następującymi zasadami:

4.3.1 SYTUACJE DOZWOLONE
Można podejmować Działania Samodzielne jedynie, gdy wszystkie z poniższych warunków są spełnione:

(a) Podejmujący działanie działa w dobrej wierze, by służyć Przeznaczeniu lub by zrealizować Odpowiedzialności określonej Roli w ramach Organizacji lub też ogólnie samej Organizacji.

(b) Podejmujący działanie rozsądnie uważa, że jego działanie rozwiązuje lub zapobiega większemu Napięciu dla Organizacji niż prawdopodobnie tworzy.

(c) Działanie podejmującego je nie spowoduje wydatkowania ani innego zbycia zasobów Organizacji czy innych aktywów, ani nie spowoduje powstania zobowiązania w tym zakresie, ponad to, do czego podejmujący działanie jest normalnie uprawniony.

(d) Jeżeli działanie narusza jakiekolwiek Domeny czy Reguły, podejmujący je jest przekonany, oceniając rzecz rozsądnie, że nie jest w stanie wystarczająco odłożyć w czasie działania, tak aby móc zwrócić się o jakąkolwiek zwykle wymaganą zgodę lub zaproponować zmianę Struktury zezwalającą na to działanie, bez utraty znaczącej części jego potencjalnej wartości.

4.3.2 KOMUNIKACJA I PRZYWRACANIE
Po podjęciu Samodzielnego Działania podejmujący je ma obowiązek wytłumaczyć swoje działanie oraz intencję stojącą za nim, każdemu Partnerowi, który wypełnia Rolę, na którą miało one znaczące oddziaływanie. Po żądaniu ze strony któregokolwiek z Partnerów ma on również obowiązek podjąć wszelkie rozsądne czynności w celu pomocy w rozwiązaniu wszelkich Napięć wywołanych jego Samodzielnym Działaniem.

Jeżeli Samodzielne Działanie spowodowało skutki w ramach innej Roli lub naruszyło Domenę lub Reguły, wówczas należy zaprzestać podejmowania podobnych Samodzielnych Działań na żądanie kogokolwiek, kto zwykle kontroluje tę Rolę, Domenę czy Reguły lub na żądanie Opiekuna Kręgu obejmującego podmiot podlegający oddziaływaniu.

4.3.3 UŚCIŚLANIE ZAPISÓW STRUKTURY
Jeżeli Samodzielne Działanie jest przypadkiem powtarzalnej czynności lub bieżącej funkcji potrzebnej Kręgowi, oraz czynność ta lub funkcja nie są wyraźnie przywołane w Strukturze Kręgu, wówczas podejmujący działanie odpowiada za podjęcie kroków w celu usunięcia tej luki. Takie działania mogą obejmować zaproponowanie zmiany w Strukturze, która

uwzględni tę potrzebę lub podjęcie kroków w celu usunięcia potrzeby tego działania czy funkcji.

4.3.4 PIERWSZEŃSTWO OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SKUTKÓW
Po podjęciu Samodzielnego Działania należy nadać wyższy priorytet obowiązkom wynikającym ze skutków Samodzielnego Działania, zdefiniowanym w niniejszej sekcji, niż wykonywaniu innych, standardowych, działań w pracy. Jednakże Opiekun Kręgu, który obejmuje wszystkie Role, na które wpłynęło to Samodzielne Działanie, może zmienić ten domyślny priorytet.

ARTYKUŁ V
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA KONSTYTUCJI

5.1 CEDOWANIE UPRAWNIEŃ
Poprzez przyjęcie niniejszej Konstytucji, osoba ją podpisująca ceduje swoje uprawnienia do zarządzania i prowadzenia spraw Organizacji lub kierowania swymi Partnerami i nie może więcej tego czynić, chyba że w ramach uprawnień nadanych na mocy zasad i procesów Konstytucji. Jako wyjątek od tej reguły, osoba podpisująca Konstytucję może nadal posiadać i wykonywać wszelkie uprawnienia, których nie ma kompetencji delegować, w tym cokolwiek, co jest wymagane przez regulacje pozostające poza jej kontrolą lub poza regulaminem Organizacji.

5.2 KRĄG GŁÓWNY
Po przyjęciu niniejszej Konstytucji, Podpisujący ustanowia pierwszy Krąg w celu wyrażenia ogólnego Przeznaczenia Organizacji. Ten „Krąg Główny” staje się najszerszym Kręgiem w organizacji i automatycznie kontroluje wszystkie Domeny, jakie sama Organizacja kontroluje.

5.2.1 ROLE FUNKCYJNE GŁÓWNEGO KRĘGU
Podpisujący może wyznaczyć pierwszego Opiekuna Kręgu Głównego.

Alternatywnie może on pozostawić Główny Krąg bez Opiekuna i stworzyć co najmniej jednego Łącznika do Kręgu Głównego w miejsce Opiekuna.

5.2.2 DZIAŁANIE BEZ OPIEKUNA
Jeżeli Krąg Główny nie posiada Opiekuna, wówczas wszystkie decyzje, które zazwyczaj wymagają kompetencji Opiekuna, zostają zastąpione przez Proces Zarządczy Kręgu. W takim wypadku Każda Rola w ramach Kręgu może wykonywać kompetencje Opiekuna poprzez składanie Propozycji zmiany Struktury tego Kręgu stosując proces i zasady określone w Artykule III.

Dodatkowo, w Głównym Kręgu bez Opiekuna, normalna kompetencja Ról, aby samodzielnie wpływać na Domeny Kręgu (zgodnie z sekcją 2.1.2) zostaje uchylona. Zamiast tego, Role Kręgu mogą wpływać na Domeny Kręgu, tylko jeżeli Reguły wyraźnie zezwalają na ten wpływ, albo poprzez proponowanie działania z użyciem Procesu Zarządczego Kręgu, dokładnie tak, jak opisano powyżej dla wykonywania kompetencji Opiekuna.

5.2.3 PRZEZNACZENIE ORGANIZACJI
Krąg Główny jest automatycznie odpowiedzialny za odkrywanie i wyrażanie Przeznaczenia całej Organizacji. Przeznaczeniem Organizacji jest najwyższy twórczy potencjał, jaki może ona trwale wyrażać w świecie, biorąc pod uwagę wszystkie nakładane na nią ograniczenia i wszystko, co jest dla niej dostępne. Obejmuje to jej historię, obecne możliwości, dostępne

zasoby, Partnerów, charakter, kulturę, strukturę działalności, markę, świadomość rynku oraz wszystkie właściwe zasoby lub czynniki.

Opiekun Kręgu Głównego dziedziczy tę Odpowiedzialność domyślnie i może wyrażać i uaktualniać Przeznaczenie, by realizować tę Odpowiedzialność.

Jeżeli Krąg Główny nie posiada domyślnie Opiekuna, wówczas ta Odpowiedzialność automatycznie przypada na każdego z Łączników do Kręgu Głównego i każdy z nich może uaktualniać Przeznaczenie proponując aktualizacje poprzez Proces Zarządczy Kręgu.

5.2.4 AKTUALIZACJA KRĘGU GŁÓWNEGO
Opiekun Kręgu Głównego posiada kompetencje do określenia nazwy Kręgu, określania Domen Kręgu, oraz dodawania lub modyfikowania Odpowiedzialności Kręgu.

Opiekun Kręgu Głównego może również wyznaczyć według uznania swojego następcę, chyba że Podpisujący określił to inaczej.

5.2.5 BRAK NAD-KRĘGU
Krąg Główny nie posiada żadnego Nad-Kręgu i nie wybiera Reprezentanta.

5.3 POCZĄTKOWA STRUKTURA
Opiekun Kręgu Głównego może zdefiniować początkową formę i Strukturę dla Organizacji poza zwyczajnym Procesem Zarządczym wymaganym niniejszą Konstytucją. Jeżeli początkowa forma obejmuje jakiekolwiek inne Kręgi, wówczas Opiekunowie tych Kręgów mogą zrobić to samo w ramach swoich Kręgów. Uprawnienie to może być wykorzystane wyłącznie w celu zdefiniowania początkowej formy, zanim Krąg rozpocznie prowadzenie swojego Procesu Zarządczego.

5.4 ZASADY I SYSTEMY ODZIEDZICZONE
Wszystkie z istniejących zasad i systemów Organizacji obowiązujących przed przyjęciem niniejszej Konstytucji są kontynuowane w pełni po jej przyjęciu, nawet gdy obejmują one ograniczenia czy uprawnienia, które nie zostały odzwierciedlone w Zapisach Zarządczych Organizacji. Może to obejmować systemy wynagrodzeń, procesy zatrudniania i zwalniania, regulaminy powiązane z pracą itp.

Jednakże takie odziedziczone zasady i systemy tracą swoją wagę i znaczenie w momencie kiedy zostaną określone zapisy w Strukturze, które zastąpią je lub które są z nimi sprzeczne. Dodatkowo, do odziedziczonych form nie można dodać niczego bądź ich modyfikować. Każdy, kto chce to zrobić, musi najpierw użyć Procesu Zarządczego zdefiniowanego w tej Konstytucji, aby uprawomocnić zasady lub systemy w ramach Procesu Zarządczego.

5.5 ZMIANY KONSTYTUCJI I UCHYLENIE
Podpisujący lub jego następcy mogą zmieniać niniejszą Konstytucję lub ją uchylić w całości, stosując wszelkie kompetencję lub proces, na jakim bazowali przyjmując ją. Zmiany muszą mieć formę pisemną i zostać opublikowane w taki sposób, żeby wszyscy Partnerzy mieli do nich dostęp.

ARTYKUŁ VI LOGO I FLAGA

6.1 ZAKRES STOSOWANIA
Poniższe oznaczenia odnoszą się do tej części Organizacji, która jest objęta zakresem Holakracji. W momencie kiedy Holakracja obejmie całość Organizacji, niniejsze oznaczenia staną się oznaczeniami całej Organizacji.

6.2 FLAGA
Flagą składa się z trzech poziomych pasów: szarego, białego i szarego, szare pasy szerokości 1/6 flagi, biały pas szerokości 4/6 flagi. Na środku pasa białego widnieje pomarańczowy krąg składający się z trzech strzałek, każda o wymiarze 1/3 kręgu, skierowanych zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zachodzących na siebie.

ARTYKUŁ VII TŁUMACZENIE I WERSJA

7.1 TŁUMACZENIE
Niniejsza Konstytucja jest oparta na tłumaczeniu Konstytucji Holakracji w wersji 4.1 w języku angielskim, dostępnej na www.holacracy.org.

W przypadku rozbieżności lub niejasności interpretacja oparta na wersji angielskiej przeważa nad interpretacją opartą na wersji polskiej.

Słownik pojęć użytych w tłumaczeniu znajduje się w Załączniku B

OPIEKUN

ZAŁĄCZNIK A DEFINICJA GŁÓWNYCH RÓL

PRZEZNACZENIE: Opiekun posiada Przeznaczenie całego Kręgu DOMENY: Przydział Ról w ramach Kręgu ODPOWIEDZIALNOŚCI:

 • Modelowanie Struktury Kręgu w celu wprowadzenia w życie jegoPrzeznaczenia i Odpowiedzialności
 • Przydzielanie Partnerów do Ról Kręgu; monitorowaniedopasowania; oferowanie informacji zwrotnej w celu wzmocnienia dopasowania; oraz ponowne przydzielanie Ról innym Partnerom, jeżeli powoduje to lepsze dopasowanie.
 • Przydzielanie zasobów Kręgu do różnych Projektów i/lub Ról
 • Ustalanie priorytetów i Strategii dla danego Kręgu
 • Definiowanie wskaźników dla Kręgu
 • Usuwanie barier między Kręgiem a Nad-Kręgiem w celu realizacjiPrzeznaczenia i OdpowiedzialnościOpiekun posiada również wszystkie nieoddelegowane Domeny i Odpowiedzialności z poziomu Kręgu.MODERATORPRZEZNACZENIE: Procesy Zarządcze i Operacyjne Kręgu zgodne z Konstytucją
  ODPOWIEDZIALNOŚCI:
 • Prowadzenie wymaganych Konstytucją zebrań.
 • Przeprowadzanie audytu zebrań i zapisów Pod-Kręgów w razie konieczności oraz ogłaszanie Blokady Procesu w przypadku odkrycia wzoru zachowań, które stoją w konflikcie z zasadami Konstytucji.REPREZENTANTPRZEZNACZENIE: W ramach Nad-Kręgu Reprezentant posiada Przeznaczenie Pod-Kręgu; w ramach Pod-Kręgu jego Przeznaczeniem jest: Napięcia związane z Nad-Kręgiem przekazane i rozwiązane. ODPOWIEDZIALNOŚCI:
 • Usuwanie ograniczeń w ramach szerszej Organizacji, które ograniczają Pod-Krąg
 • Poszukiwanie i zrozumienia Napięć przekazywanych przez Członków Pod-Kręgu oraz wychwytywanie tych odpowiednich w celu rozpatrzenia w Nad-Kręgu
 • Dostarczanie Nad-Kręgowi wglądu w kondycję Pod-Kręgu łącznie z raportowaniem wszelkich wskaźników lub pozycji na liście kontrolnej przypisanych całemu Pod-Kręgowi;SEKRETARZPRZEZNACZENIE: Prowadzenie i zarządzanie formalnymi Zapisami Kręgu oraz procesem ich tworzenia.
  DOMENY: Cała dokumentacja Kręgu wymagana Konstytucją ODPOWIEDZIALNOŚCI:
 • Planowanie obowiązkowych zebrań Kręgu oraz zawiadamianie wszystkich Członków Kręgu o zaplanowanych godzinach i miejscach
 • Uchwycenie i publikowanie wyników obowiązkowych zebrań Kręgu oraz prowadzenie zestawienia obowiązujących Przepisów Kręgu, pozycji na listach kontrolnych oraz wskaźników;
 • Interpretowanie Przepisów i Konstytucji na żądanie.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *