Element Holakracji: Rola

Holakracja (z angielskiego Holacracy, nie ‘Holokracja’) to nowa metoda organizacji pracy która działa niczym Agile na sterydach i jest w znacznej mierze oparta na Agile, jak sam ojciec Holakracji Brian Robertson przyznaje w swojej książce. W tym poście przedstawię kilka faktów na temat podstawowego elementu tej samo-organizacyjnej struktury – roli.

Rola w Holakracji

Rola to najmniejszy element struktury Holakracji. Każda rola ma co najmniej jednego opiekuna. Osoba wypełniająca daną rolę działa na jej rzecz i w jej imieniu.


Każda rola może mieć więcej niż jednego opiekuna. Każda osoba może wypełniać więcej niż jedną rolę.

Opiekun roli, jak z resztą w wielu przypadkach Holakracji, to funkcja dynamiczna. Rola może być wypełniona przez jedną, bądź wiele osób. Jeżeli rola ma wielu opiekunów, można zastosować w niej focus. Focus doprecyzowuje rodzaj odpowiedzialności, leżącej na każdym opiekunie roli.


Client Contractor (Kontraktor Klienta) to jedna z ról leżąca w kręgu Company Circle (Krąg Firmy). Na chwilę obecną jest ona wypełniona przed dwie osoby. Rola istnieje od około trzech miesięcy i powstała podczas Governance Meeting, kiedy to osoba wypełniająca rolę Sales (Sprzedaż — obecnie ta role nie istnieje) zaproponowała stworzenie ról Client Contractor oraz Client Discoverer (Odkrywca Klienta), które pozwoliłyby Enegized.org skupić się w klarowny sposób na dwóch elementach Sales. Ta zmiana przyniosła pozytywne skutki dość szybko i pozwoliła nam na ulepszenie aspektów odkrywania klientów oraz ich kontaktowania.

Patrząc w drugiej strony, każda osoba zaangażowana w organizację może opiekować się wieloma rolami, które mogą znajdować się w różnych kołach. Dzięki temu, nikt nie jest przypisany do jednej funkcji i każdy może rozwijać się w ramach zainteresowań, które stoją w linii z potrzebami organizacji.


Dla przykładu weźmy mój profil w Energized.org, w chwili obecnej opiekuję się 13 rolami w trzech kołach. Każdy partner w Energized.org opiekuje się wieloma rolami, które łączą nasze zainteresowania, umiejętności oraz potrzeby organizacji.

W doświadczeniu wielu osób, z którymi rozmawiałam (niektóre historie znajdziecie tutaj) fakt, iż nie jesteśmy przypisani do wąskiego rozumienia zawodu (‘job description’) bądź konkretnej funkcji, pozwala nam na większy rozwój zawodowy, poszerzenie naszych horyzontów i zainteresowań, większą motywację i zdecydowany brak nudy i monotonności. Ma to też inne pozytywne skutki, o których zapewne warto byłoby napisać osoby artykuł.

Rola=Dom

Role są opisane w sposób, który może pomóc osobie wypełniać obowiązki związane z rolą oraz podejmować inicjatywy dotyczące projektów i działań. Każdy opiekun roli ma zdolność decyzyjną w jej zakresie. Ta zdolność jest ograniczona zdolnością innych ról oraz zdrowiem koła oraz organizacji. Można to porównać do osoby posiadającej dom w sąsiedztwie innych domów. W moim domu mam prawo do podejmowania decyzji i działań. Jeżeli chcę podjąć działanie na działce mojego sąsiada, muszę wcześniej upewnić się, iż ten sąsiad nie ma nic przeciwko temu. Również, moje działania są ograniczone dobrem całej wspólnoty – jeżeli zrobię coś przeciwko niej, mogę liczyć się z poniesieniem konsekwencji prawnych itp.

Kręgosłup roli


Przykład roli z celem, domenami i obszarami odpowiedzialności.

Rola ma generyczną budowę i składa się z trzech elementów (w zależności od potrzeb niekoniecznie występujących): celu, domeny oraz obszarów odpowiedzialności.

Cel — pomaga opiekunowi roli w zrozumieniu do czego rola dąży i motywuje go do działań. W Holakracji dobry cel to cel nieosiągalny, bądź niezmiernie trudny do osiągnięcia. To coś, do czego aspirujemy w długiej perspektywie czasu. Przykład powyżej: cel roli Partnership to Właściwi ludzie dostępni aby wyrażać (wdrażać, spełniać) cel organizacji.

Domena — to obszar wyłączności. Jeżeli rola ma przyznaną domenę oznacza to, iż nikt (żadna inna rola) nie może podjąć decyzji w danym obszarze bez zgody opiekuna danej roli. Dla przykładu: powyższa rola ma kilka domen, w tym ‘Partner selection process’ (proces selekcji partnerów). Oznacza to, iż opiekun tej roli jako jedyna osoba może podejmować decyzje w zakresie procesu rekrutacji i selekcji potencjalnych partnerów dla organizacji.

Obszar odpowiedzialnościna powyższym przykładzie ‘contracting new Partners’ oznacza, iż ta rola jest odpowiedzialna za kontraktowanie nowych partnerów w Energized.org. Oznacza to również, że każda inna rola ma prawo wymagać od mojej roli działań w zakresie podanych obszarów odpowiedzialności. Drugą funkcją tych obszarów jest pomoc opiekunowi roli w wypełnianiu obowiązków, które należą do tej roli. Ich wypełnianie odbywa się po przez określanie projektów i działań, jakie opiekun podejmuje w ramach tej roli.

Ewolucja roli

Rola ewoluuje w trakcie Governance Meeting, gdzie zapadają decyzje dotyczące tego, w jaki sposób jesteśmy zorganizowani. Opiekun istniejącej roli może wnieść propozycję na temat zmiany obszarów odpowiedzialności, domen, nazwy, celu itp. Obowiązuje tutaj ta sama zasada, która mówi, że decyzja nie może krzywdzić organizacji i ma na celu poprawę tego, w jaki sposób rola funkcjonuje.


Niektóre aspekty systemu zostały pominięte/uproszczone dla zwiększenia klarowności tekstu. Niektóre elementy nie zostały przetłumaczone na język polski jako iż straciłyby one na swoim znaczeniu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *